Barion Pixel Adatkezelési tájékoztató – Egységben Élni Online Kurzusok by Gálik Klára

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Egységben Élni Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2., adószám: 26586876-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-333615, képviseletre jogosult: Fischer Klára, képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) (a továbbiakban: Társaság.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget jelen tájékoztatóval teljesítem. A tájékoztató 2020. július 1-től hatályos.

A. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

I. A Társaság, mint adatkezelő

 1. A Társaság teljes körű adatkezelési tevékenységét kizárólag és személyesen az Egységben Élni Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2., adószám: 26586876-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-333615. Telefonszám: +36 70 659 2998, E-mail cím: support@galikklara.com, Honlap: https://galikklara.com
 2. Az adatok címzettjei
 1. Általános, bármely jogcímen kezelt adat kezelésére kiterjedő jogkörrel rendelkező címzettek: adatkezelő képviselője.
 2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelést végző címzettek:
 • adatkezelő képviselője;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.
 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelést végző címzettek: adatkezelő képviselője.
 2. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelést végző címzettek:
 • adatkezelő képviselője;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.
 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelést végző címzettek:
 • adatkezelő képviselője;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.
 1. Kötelező adatkezelést végző címzettek: adatkezelő képviselője.

II. Adatfeldolgozó

 1. Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 1. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:
 1. The Rocket Science Group, LLC (MailChimp), cégjegyzékszám: 20161685162, adószám: 20161685162, székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, telefon: +1 678 999 0141, e-mail: privacy@mailchimp.com, honlap: https://mailchimp.com/ (hírlevél szolgáltató),
 2. Octonull Kft., cégjegyzékszám: 01-09-1981177; adószáma: 25073364-2-42, székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., postacím: 8230 Balatonfüred Jókai u 5., telefon: +36 70 904 8287, e-mail: hello@billingo.hu, honlap: www.billingo.hu (elektronikus számlázást biztosító szolgáltató).
 3. Biri Imre egyéni vállalkozó, nyilvántartási szám: 51829788, adószám: 68496452-1-36 székhely: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály u. 7. 1. ajtó, postacím: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály u. 7. 1. ajtó (webfejlesztő).
 4. Yellowbird Hungary Kft., adószám: 27970009-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-359574, székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. (webfejlesztő).
 5. Batori Group Kft., mint tárhelyszolgáltató, címe: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a, email: iroda@batorigroup.hu, honlap: www.batorigroup.hu 
 1. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóknak átadott adatok
 1. hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (hírlevél szolgáltatást biztosító cég):
 • felhasználó teljes neve,
 • felhasználó e-mail címe,
 1. jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (elektronikus számlázást biztosító szolgáltató):
 • név,
 • lakcím.
 1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján átadott adatok (webfejlesztő):

Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 1. A Társaság által nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történő nyújtásához szükség van az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére. Ezek a személyes adatok a Rendelet szerint a különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nem elengedhetetlen.
 1. A munkaszerződés teljesítéséhez szükség van az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. A Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató lapon kéri.
 1. Az érintett hozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Társaság az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.
 1. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e szabályzatot, vagy a vonatkozó jogszabályokat, kötelező erővel nem bír.
 1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. A Társaság kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az adott ügy viteléhez (szerződés teljesítéséhez) szükségesek.
 1. Amennyiben az érintett hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –, az adatokat külön erre vonatkozó hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.
 1. A Társaság az érintett hozzájárulása alapján jelenleg kizárólag az internetes megjelenéshez kapcsolódóan kezel személyes adatokat (az internetes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés külön cikkekben található).
 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 1. Az adatok tárolásának időtartama:

a) az érintettel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig, vagy

b) a hozzájárulás visszavonásáig,

c) jelen cikk (6) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek teljesítéséig, vagy a jogos érdekek érvényesítéséig.

 1. A Társaság az érintett hozzájárulása alapján, a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli: munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának adatai.
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

IV. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés:

 1. A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött természetes személy adatait. A szerződéskötés kizárólag online, a Társaság honlapján keresztül lehetséges. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A szerződéskötés során az Adatkezelési tájékoztatót (1. sz. melléklet) linken keresztül elérhetővé kell tenni.
 1. Az online szerződéskötéssel összefüggésben történő adatkezelés megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.
 1. A Társaság honlapján igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Barion Payment Zrt., amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. A Társaság online fizetés esetén, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, a fizetéshez használt bankkártya adatait felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg. A felhasználókra az online fizetési szolgáltatás igénybevétele során a Barion Payment Zrt. adatkezelési szabályzata az irányadó (https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/).
 1. A Társaság a szerződésekkel összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:
 1. név,
 2. lakcím,
 3. telefonszám,
 4. e-mail cím.
 1. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
 1. Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

V. A Társaság honlapjához kapcsolódó adatkezelés

 1. A cookie-k – magyar nevükön sütik – kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés során a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, és önmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni. A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik, illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják, továbbá a látogatáselemzést és marketing tevékenységeket lehetővé tevő cookie-k.
 1. A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató. A Társaság honlapján a különböző típusú cookie-kra vonatkozó tájékoztatás és a hozzájárulás összevonva található.
 1. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó szöveg bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.
 1. A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, nem kezeli a felhasználók személyes adatait, illetve ezekből az adatokból nem lehetséges a felhasználó beazonosítása. A felhasználó a honlap használata során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  A kezelt adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek.
 1. A Társaság honlapján alkalmazott programok a használat során az alábbi adatokat rögzítik és kezelik:
 1. felhasználó által használt IP cím,
 2. böngésző típusa,
 3. operációs rendszer jellemzői,
 4. böngészés időtartama, böngészés kezdetének és befejezésének időpontja,
 5. a honlapon végzett tevékenység,
 6. Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),
 7. mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve).
 1. A Társaság a honlapon az alábbi cookie-kat alkalmazza:

Google Analytics

 1. Az adatkezelés jogalapja a honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k esetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, míg a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k, ill. a látogatáselemzést és marketing tevékenységeket lehetővé tevő cookie-k  esetében a felhasználó hozzájárulása.
 1. Az adatok tárolásának időtartama:
 1. honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,
 2. felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

  a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig,

 3. a látogatottság mérésének és a honlap használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
 1. Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés 
 1. Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen: A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő weboldalán történő elhelyezésével válik lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése. Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók hozzájárulása nélkül.
 2. A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása: A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő weboldalán. A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Felhasználó hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha Felhasználó ahhoz előzetesen hozzájárult.
 3. A Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő, a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek.
 4. A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon.

VI. A Társaság hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

 1. A honlapon a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.
 1. A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
 1. A Társaság a hírlevél szolgáltatást a https://mailchimp.com (adatvédelmi tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy) oldalon keresztül biztosítja.
 1. A Társaság által a hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:
 1. felhasználó teljes neve,
 2. felhasználó e-mail címe.
 1. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól és szolgáltatásairól.
 1. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 1. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatok tárolásának időtartama:
 1. a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

VII. A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

 1. A Társaság a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül a Társaság felé formális megkeresésnek.
 1. A Társaság a Facebook oldalán, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, így a felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook adatkezelési szabályzata az irányadó (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a Társaság filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

VIII. A Társaság honlapján történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A honlapon a felhasználóknak lehetősége van regisztrációra, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével. 
 1. A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
 1. A Társaság által a regisztráció szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:
 1. felhasználó teljes neve,
 2. felhasználó e-mail címe,
 3. számlázási adatai,
 4. telefonszáma.
 1. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
 1. a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról és szolgáltatásairól,
 2. kedvezmények biztosítása a Társaság szolgáltatásainak többszöri igénybevételéhez kapcsolódóan.
 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 1. Az adatok tárolásának időtartama:
 1. a regisztráció szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

IX. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

 1. A Társaság törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
 1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) név,

b) lakcím.

 1. Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 1. Az adatok tárolásának időtartama az alapul szolgáló jogviszony megszűnését követő 8 év.

X. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés:

 1. A munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
 1. A Társaság köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
 1. A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
 1. A Társaság a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.
 1. Felvételre jelentkező munkavállalók esetén a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, fénykép, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok tárolásának időtartama a ki nem választott, vagy a jelentkezésüket visszavonó jelentkezők esetén: az elbírálást vagy a jelentkezés visszavonását követő 3 napon belül.

A jelentkezés (pályázat) és az ahhoz kapcsolódó adat kizárólag az érintett érdekében, az esetleges jövőbeli alkalmazás céljából, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával őrizhető meg.

 1. A Társaság a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:
 1. név,
 2. lakcím,
 3. anyja neve,
 4. születési hely, idő,
 5. személyigazolvány szám,
 6. TAJ szám,
 7. adóazonosító jel,
 8. bankszámlaszám,
 9. munkaalkalmassági orvosi vizsgálatok eredménye,
 10. iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 1. az adatkezelés a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából szükséges (szerződés teljesítése);
 2. az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (statisztikai, adózási és számviteli kötelezettségek);
 3. az érintett hozzájárulása (munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának adatai).

(8) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

XI. Adatvédelem

 1. A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
 1. A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
 1. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 1. A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
 1. A Társaság a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 1. A Társaság honlapja RapidSSL tanúsítvánnyal van ellátva.
 1. A Társaság által adatkezelésre és az adatok nyilvántartására használt számítógép a Windows 10 beépített vírusvédelmi programjával (Windows Defender) és jelszóval védett.
 1. A Társaság által papíralapon kezelt adatok a Társaság székhelyén, zárható szekrényben kerülnek tárolásra.

B. Az érintett jogai

I. Átláthatóság és intézkedések

 1. A Társaság vállalja, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az érintett választása szerint írásban vagy elektronikus úton adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 1. A Társaság elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az 1. Fejezet II/5. b) pontban említett esetekben a Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
 1. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 1. A Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. A Társaság az információkat, illetve a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.
 1. Ha Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 1. Az érintett részére a következő szakasz alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

II. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, ill. tájékoztatja az alábbiakról:
 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 7. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz;
 8. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 10. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az 1. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. az (1) bekezdés a)-i) és k) pontjaiban felsoroltak;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A Társaság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e bekezdésben említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

III. Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 1. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 1. A (2) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

IV. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

V. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az 1. Fejezet II. cikk (3) bekezdés a) pontjában említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 1. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. A Társaság az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VII. Tájékoztatás helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fentiek szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

VIII. Az adathordozhatósághoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés a) pontja vagy az 1. fejezet II. cikk (4) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 1. Az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot szabályozó rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 1. Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

IX. A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen – ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is –, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 1. Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

X. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 1. Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az előző cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 1. Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Ha a Társaság még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

XI. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 1. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

XII. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

XIII. Az érintettek képviselete

 1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha a tagállam joga ezt lehetővé teszi – a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.
 1. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az adott tagállamban az e cikk (1) bekezdésében említett bármely szerv, szervezet vagy egyesület – az érintettől kapott megbízástól függetlenül – jogosult legyen arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, valamint hogy gyakorolja a fent említett jogokat, ha megítélése szerint az érintett személyes adatainak kezelése következtében megsértették az érintett e rendelet szerinti jogait.

XIV. A kártérítéshez való jog és a felelősség

 1. Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
 1. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
 1. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 1. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
 1. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.
 1. A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a XI. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

Budapest, 2022. február 1.

        Egységben Élni Kft.

        Fischer Klára ügyvezető

Általános szerződési feltételek

a www.kurzus.galikklara.com honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://kurzus.galikklara.com/ honlapon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit, igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) és a honlap üzemeltetője, Egységben Élni Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Felhasználó és Szolgáltató együtt a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit.

1.2 A szerződéskötés nyelve magyar. A honlap által kínált szolgáltatások igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira a magyar jog az irányadó, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.3 Felhasználó a honlapra történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a honlap használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

A honlap használatához szükséges azon tájékoztatásokat, melyeket ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre.

1.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatások, ill. a honlap,azok bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatások terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.5 Jelen ÁSZF 2022.02.01. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosításokat a hatályba lépés napján a honlapon közzéteszi. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.kurzus.galikklara.com honlapon, és letölthető a www.kurzus.galikklara.com/aszf/ címről.

1.6 Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

1.7 A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

2. Értelmező rendelkezések

2.1 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.2 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét

2.3 Szolgáltatás: a honlapon elérhető gyakorlatok, programok és kurzusok.

2.4 Szolgáltató: a honlap üzemeltetője, a Szolgáltatás nyújtója.

2.4 Felhasználó: az a Fogyasztó, aki a jelentkezés elküldésével részvételi lehetőséget szerez az általa választott Szolgáltatásra, ill. használja a honlapot.

2.5 Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.6 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.7 Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

2.8 Digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat.

3. Szolgáltató

Név: Egységben Élni Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2..

Üzleti tevékenység helye: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2.

Levelezési cím: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2.

Képviseletre jogosult: Fischer Klára

Képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Cégjegyzékszám: 01-09-333615

Adószám: 26586876-2-41

A cég statisztikai számjele: 26586876-4791-113-01

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12011351-01666378-00100002

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 26586876#cegkapu

E-mail cím: fischer.klara@gmail.com

Honlap: www.kurzus.galikklara.com

Telefonszám: +36 70 659 2998

Ügyfélszolgálat: az info@galikklara.com címre érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

4. A honlapon folytatott tevékenység

Szolgáltató a honlapon megbízott tréner által tartott egyéni spirituális és meditációs gyakorlatok, programok és kurzusok online kiskereskedelmi értékesítésével, ingyenes szolgáltatásával, valamint ezekhez kapcsolódó tájékoztatással foglalkozik.

A szolgáltatások kizárólag online vehetők igénybe, magáncélú felhasználás céljából sem engedélyezett a szolgáltatások megvásárlásával, vagy ingyenesen hozzáférhető nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása, kivéve ha azt a Szolgáltató előzetesen írásban engedélyezte.

5. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1 A szerződés szerinti Szolgáltatás lényeges tulajdonságai – beleértve a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét, az ezen felül esetlegesen felmerülő valamennyi költséget, valamint az ellenszolgáltatás kiegyenlítésének a módját – a honlapon, az egyes gyakorlatok, programok és kurzusok leírásánál találhatóak.

5.2 Panasz

Felhasználó a Szolgáltatással összefüggő – ideértve a honlapon megjelenő tartalmakat is – bármilyen jellegű panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Egységben Élni Kft. (ügyvezető: Fischer Klára)

Levelezési cím: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2.

E-mail cím: info@galikklara.com

honlap: www.kurzus.galikklara.com

Telefonszám: +36 70 659 2998

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

5.3 Elállási és felmondási jog kizárása

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (m) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát.

A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a fentiek alapján nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, és annak nyújtása – a teljesítés megkezdése – fogalmilag az Ön beleegyezésével kezdődik meg (a szerződés megkötését és az ellenérték megfizetését követően jogosultságot kap a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre).

5.4 Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

5.4.1 Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

5.4.2 A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

5.4.3 A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

5.4.4 Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

5.4.5 A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.4.6. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

5.5 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexnek Szolgáltató nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre.

5.6 Felhasználó (fogyasztó) igénybe vehet jogszabályi előírás, ill. a Szolgáltató döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési módot és vitarendezési mechanizmust, emellett választása szerint jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja.

5.6.1 Békéltető testülethez fordulás lehetősége

5.6.1.1 Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

5.6.1.2 Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06-1-488-21-31

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

5.6.1.3 Ha Felhasználó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóakahttps://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

Felhasználó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

5.6.1.4 Felhasználó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

5.6.1.5 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

5.6.2 Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Honlap: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

5.6.3 Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.
Telefon: +36 (1) 450 2598
E-mail:
fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

5.6.4 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

5.7 Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről, az ezen felül esetlegesen felmerülő valamennyi költségről, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8 A szerződés megkötését követő 3 napon belül a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről.

5.9 Az ÁSZF-et és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételek és tájékoztatók az aktuális állapotukban mindig elérhetőek a honlapon.

6.       Regisztráció

 

6.1 A regisztráció ingyenes.

6.2 A regisztrációt Felhasználó a honlap „Regisztráció” menüpontjára kattintással megjelenő adatlap kitöltésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a regisztrációs adatlap elküldésével hajthatja végre. A megrendelés során is van lehetőség egyúttal regisztrálni, az erre vonatkozó nyilatkozat bejelölésével.

 

6.3 Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

 

6.4 Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a honlapot, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

 

6.5 A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

 

6.6 Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

 

6.7 A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

 

6.8A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7.       A vételár meghatározása

 

7.1 A szolgáltatások aktuális árairól a honlapon, az egyes szolgáltatások menüpontjai alatt tájékozódhat Felhasználó.

 

7.2 A szolgáltatásoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden szolgáltatásnál a fizetendő ellenérték adóval megnövelt teljes összege látható.

 

7.3 A fizetendő ellenérték mindig forintban (HUF) értendő.

7.6 A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

 

7.7 A honlapon található szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja.

 

7.8 Amennyiben hibás ár szerepel a honlapon, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a szolgáltatás valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

8.       A jelentkezés folyamata, a szerződés létrejötte

 

8.1 Jelentkezés folyamata

 

8.1.1 A honlap aktuális spirituális és meditációs gyakorlatok, programok és kurzusok bemutatását és az azokra való online hozzáférés lehetőséget biztosítja a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet, ezeken keresztül érhetőek elagyakorlatok, programok és kurzusok részletes jellemzői, árai.

 

8.1.2 A kiválasztott Szolgáltatást Felhasználó az egyes szolgáltatások honlap főoldalán lévőmenüpontjainbelül található „KOSÁRBA TESZEM” gombbal virtuális kosárba helyezheti.

 

8.1.3 Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).

 

8.2 A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

 

8.2.1 Felhasználó a megrendelését online, a honlapon adhatja le, az alábbiak szerint.

 

8.2.2 A Szolgáltatás jellegénél fogva a szolgáltatások igénybevételének és a megrendelés leadásának feltétele a regisztráció.

 

8.2.3 Felhasználó számára a honlap főoldalán lévő kosár ikon alatt található „Kosár megtekintése” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, majd a „Kosár frissítése” gombra kattintva a kívánt darabszámot módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

 

8.2.4 Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „kuponkód” feliratú mezőbe a kuponkód beírását, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. A Felhasználónak lehetősége van a kuponkód beváltására a pénztár menüpont alatt is.

 

8.2.6 Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintással a számlázási név, cím, e-mail cím, valamint telefonszám megadása szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „Kattints ide a kód megadásához” gombra kattintást, majd a kuponkód üres mezőbe történő beírását követően, a „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. Ugyanezen oldalon a fizetési mód kiválasztása válik lehetővé.

 

8.2.7 A pénztár menüpont alatt jobb oldalon a megrendelés összesített adatai láthatóak, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

 

8.2.8 Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 

8.2.8.1 A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

 

8.2.8.2 A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiók szerkesztése” feliratra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

 

8.2.8.3 A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

 

8.2.9 Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

8.2.10 Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 

8.2.11 A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 08.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 

8.2.12 A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 

8.2.13 Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

8.2.14 A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználónak a megrendelt és kifizetett Szolgáltatás elérését a szerződésben foglalt időtartamra.

 

8.3 A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

8.4 Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9.A megrendelés utólagos korrigálása

 

9.1 Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

9.2 A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

10.Fizetési feltételek

 

10.1 Lehetséges fizetési módok:

 

10.1.1 Online bankkártyás előre fizetés:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

 

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

 

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 

10.1.2 Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

 

Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó Barion számlával fizethet.

 

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a fizetési adatokat Szolgáltatóval.

 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket Felhasználó megismerhet a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 

10.1.3 Ismétlődő bankkártyás fizetés

10.1.3.1 A www.kurzus.galikklara.com honlapon lehetőség van havidíjas szolgáltatások megrendelésére. 

Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A Felhasználó által az Ismétlődő fizetésre vonatkozóan kapott bankszámlakivonatokon elfogadóhelyként a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

10.1.3.2 Az Ismétlődő fizetés aktiválása

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

10.1.3.2 Az Ismétlődő fizetés lemondása

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a szolgáltatás lemondható a www.kurzus.galikklara.com oldalon, belépést követően a Profil/Megvásárolt kurzusaim menüpontban, vagy az info@galikklara.com  címre küldött e-mailben. A lemondás bejelentését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés, azonban az addig levont összeg nem térítendő vissza.

10.2 A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

10.3 Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat visszatéríti.

11.Teljesítési határidő

 

A Szolgáltatás teljesítése az egyes szolgáltatások tulajdonságait bemutató oldalakon, ill. a szerződésben szereplő határnapon történik.

12.Hibás teljesítés

 

12.1   Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

12.2   Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

13.Felelősség kizárása

 

13.1 A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

 

13.2 Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra.

 

13.3 Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.4 Szolgáltató a honlap felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

13.5 A honlapon megjelenített szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős az ismertetők rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 

13.6 Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

13.7 A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

14. Elállási és felmondási feltételek:

A Szolgáltatás jellegéből következőenaz ÁSZF 5.3 pontjában foglaltaknak megfelelően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (m) pontja alapján a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát.

15.    Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a honlapon megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a honlapon folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

16.   Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” és a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

17.   Szerzői jogok

17.1 A honlap, annak tartalma, és a honlapon elérhető szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak, ideértve elsősorban, de nem kizárólag a honlapon keresztül megvásárolható egyéni spirituális és meditációs gyakorlatokat, programokat és kurzusokat.

17.2 A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek – a szolgáltatásokat kivéve – fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

17.3 Magáncélú felhasználás céljából sem engedélyezett a szolgáltatások megvásárlásával, vagy ingyenesen hozzáférhetőnem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomfizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása, kivéve ha azt a Szolgáltató előzetesen írásbanengedélyezte.

17.4 A Felhasználó a megtekintett anyagokat csak saját célra használhatja fel, azokat 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő.

17.5 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlap felületén szereplő, vagy onnan elérhető bármely tartalomnak bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Kifejezetten tilos, és minden esetben jogi következményekkel jár a magáncélú felhasználáson túli bármilyen felhasználás, például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, szolgáltatás nyújtása céljából történő felhasználás.

18. Szerződési feltételek módosítása

 

18.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

18.2 Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

19.   Irányadó jog, jogviták

 

19.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

19.2 A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Dunakeszi Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

Budapest, 2022. február 1.

        Egységben Élni Kft.

        Fischer Klára ügyvezető